انواع روش های تحقیقاتی مقاله

%ب ظ، %01 %445 %1397 ساعت %13:%آبان
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)


روش های تحقیق مقاله دارای انواع گوناگونی می‌باشد و به دسته بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، بنیادی و کاربردی می‌باشد.

هدف مقالات با روش تـحـقیق کاربردی، حل سریع مسائل، مشکلات و هچنین یافتن تدابیر لازم برای آن‌ها می‌باشد. در این روش، یافته‌های تحقیقات بنیادی به حل مشکلات گوناگون کمک می‌کند.

مقالاتی که از روش تحقیق بنیادی استفاده کرده‌اند، ارائه نظریه‌های تازه در زمینه علمی و همچنین گسترش عـلوم در شاخه‌های مختلف می‌باشد. این نوع از به کـاربـرد یـافـتـه‌ها در صحنه عمل و واقعیت توجه کمتری دارند.

بعضی دیگر از صاحب نظران معتقدند که تحقیق به دوگونه تکوینی و توسعه (تکاملی) تقسیم می‌شود.

  • هدف اصلی مقاله‌ها که دارای تحقیق توسعه‌ای یا تکاملی هستند، فهم فرآیندها و همچنین دستیابی به مسیری است که یک موضوع یا پدیده از ابتدا تاکنون طی کرده است.
  • در مقالات با روش تکوینی، به بررسی علت تکوین و ایجاد هر پدیده و یا موضوع آن پرداخته می‌شود.

برخی دیـگر معتقدند که تمام مطالعاتی که به صورت تحقیق توصیفی، تاریخی و تجربی می باشند که می تواند به صورت مجموعه‌ای از آن‌ها در کنار یکدیگر نیز باشد.

  • هدف نوشته‌ها با روش تـحـقیق تجربی، مشخص کردن روابط موجود بین عوامل و نیز متغیرهای مختلف می‌باشد.
  • در نوشته‌های تحقیقاتی تاریخی، به توصیف هر آن‌چه که وجود داشته است مانند (تجزیه و تـحـلیل، بررسی و ثبت اتفاقات پیشین) می‌پردازند.
  • در متون با تحقیق توصیفی، هر آن‌چه را که هست توصیف و تشریح می‌کند. این نوع هم مواردی مانند ثبت، توصیف و همچنین تجزیه و تحلیل شرایط موجود را دارد .

می‌توان در یک جمع‌بندی نهایی به سه دسته بندی اصلی و مهم اشاره نمود:

تحقیق تبیینى

به این روش، تحقیق علمى هم نیز گفته مى شود که برای پیدا كردن روابـط بین عـلـت و معلول بین متغیرهاى مختلف می‌باشد. پدیده‌هاى سـیاسى و همچنین اجتماعى تحت تاثیر عوامل زیادى قرار می‌گیرند و فهمیدن تمام آن‎ها توسط  یك محقق سخت می‌باشد. در نوشتن این نوع مقالات، مراحل سه‌گانه شامل سوال، فرضیه و آزمون طی می‌شود.

تحقیق توصیفى

تحقیق توصیفى با هدف توصیف كردن پـدیـده یـا پـدیـده‌هاى مورد بررسى توسط برشمردن ویژگى، ابعاد و همچنین حدود آن پدیده، انجام می‌شود. محقق به دنبال كشف و توضیح همبستگى‌ها، روابط و یا آزمودن فرضیه‎ها و پیش‌بینى حوادث نمی‌باشد، بلكه هدف او توصیف و نوشتن مقاله‌ای از موقعیت‎ها بر طبق اطلاعاتی می‌باشد كه بیشتر جنبه وصفى و توصیفی دارند .

تحقیق اكتشافى

این نوع از تحقیقات هدف اصلی شناخت وضعیتى می‌باشد كه آگـاهـى‌هـاى لازم برای آن‌ها وجـود ندارد و محقق به دنبال اطلاعاتی می‌باشد كه توسط آن‌ها موضوع نوشته خود را به خـوبـى بـشـنـاسـد. هر تحقیق اكتشافى زمینه‌اى را براى انجام تحقیقات مهم‌تر و گسترده‌تر، ایجاد می‌کند و به صورت‌هاى گوناگونی انجام می‌شود، اعم از مشورت با اساتید و صاحب نظران، مطالعه متون و مقاله‌هاى مختلف، مصاحبه با افراد و مانند این‌ها.

تمامی حقوق محفوظ است