پیشینه تحقیق و مرور مقالات و پایان نامه

%ب ظ، %06 %447 %1397 ساعت %13:%آذر
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

اولین کاری که برای شروع یک تحقیق باید انجام شود، داشتن مطالعات اولیۀ کار پژوهشگران قبلی می‌باشد.

دومین قدم خواندن مرورهایی هستند که روی این مطالعات اولیه صورت گرفته‌اند که آنها را به صورت خلاصه و با بیان تفاسیر جدید ارائه کرده‌اند.

سومین مورد بررسی نتیجه‌گیری‌ها، مفاهیم، تفاسیر وعقایدی می‌باشد که در کانال‌های غیر رسمی انتشار یافته است و پس از گذشت یک مدتی تبدیل به بخشی از پیکرۀ‌ دانش در آن حوزۀ مورد نظر شده است.

در پیشینه تحقیق و یا مرور متن‌ها، پایان نامه، کتاب‌ها و دیگر منابعی که در حوزۀ علمی و پژوهشی مشخصی استفاده شده است مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرند و ارزیابی‌های انتقادی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند. در واقع می‌توان گفت که تمام منابعی که در طی تحقیق خود استفاده کرده‌اید به مخاطبان ارائه  و جایگاه و حوزۀ مطالعاتی شما مشخص می‌‍شود.

در علوم اجتماعی، پیشینۀ تحقیق دارای الگویی سازمان یافته است و شامل " تلفیق " و " خلاصه " می‌شود. در قسمت خلاصه اطلاعات مهمی که در منابع وجود دارد، ذکر می‌شوند. در قسمت تلفیق اطلاعات را سازمان دهی می‌کنید و طریقۀ حل مسائل تحقیقاتی خود را بیان می‎کنید.

 

اهداف پیشینه تحقیق چیست

هدف اصلی از نوشتن پیشینۀ تحقیق این است که آشکار شود هر آثاری که در حوزه و روش های تحقیقاتی مقاله خود استفاده کرده‌اید، به چه طریقی بر درک و شفاف سازی پژوهش کمک کرده‌اند. از دیگر موارد بیان اهداف پژوهشی بررسی پیشینه مرور مقالات، می‌توان به بیان کمبود و وجود تضاد در برخی مطالعات صورت گرفته در منابع گذشته اشاره کرد که اکنون با انجام این پژوهش جدید با شیوه‌های نوین امروزی تمامی این موارد رفع گردیده‌اند و در انتها جایگاه پژوهش انجام شده توسط شما را در میان منابع پژوهشی دیگر نشان می‌دهد.

 

انواع مختلف مرور شناختی مقاله

1- مرور روش‌شناختی Methodological Review

پیشینۀ تحقیق بر یافته‌های به دست آمده توسط دیگران و چگونگی دستیابی به آن‌ها تمرکز دارد. در واقع مشخص می‌شود که یک محقق به چه طریقی از منابع علمی گوناگون از سطح مفهومی تا اسناد پژوهشی کاربردی، استفاده کرده است و آنها را در مصاحبه، نمونه ‌برداری، تحلیل و جمع‌آوری داده‎ها مورد استفاده قرار داده است. در این نوع از مرور به مسائل اخلاقی که باید در طول انجام کار تحقیقاتی به آنها توجه شود، تاکید می‎شود.

 

2- مرور یکپارچه Integrative Review

در این مرور منابع فراگیر را به طریقۀ یکپارچه مورد نقد، مرور و جمع بندی قرار می‌دهند که یک چهار چوبی جدید در حوزۀ مورد نظر ایجاد شود. مرور یکپارچۀ خوب باید از نظر انسجام، همتا سازی و شفافیت دارای استانداردهای مشابه با پیشینه‌های تحقیق اولیه باشد و این مورد از رایج‌ترین شکل پیشینۀ تحقیق است.

 

3- مرور نظام مند Systematic Review

این نوع پیشینه تحقیق بیشتر به منظور مورد بررسی قرار دادن مطالعات پژوهشی گذشته در زمین‎هایی مانند حوزه‌های سلامت همگانی  و یا پزشکی بالینی استفاده‌ می‌شود، اما به تازگی کاربرد این مورد در علوم اجتماعی نیز افزایش یافته است. به طور معمول می‌توان گفت که تمرکز این روش روی پرسش تجربی از نوع علت و معلول می‌باشد به عنوان مثال مشخص می‌کند که A تا چه میزان بر B تاثیرگذار بوده است.

 

4- مرور نظری Theoretical Review

پیشینه تحقیق نظری بر نظریه‌های موجود تمرکز دارد و همچنین رابطۀ بین آنها را بررسی می‌کند و به تعیین این مورد می‌پردازد که پژوهشگر تا چه میزان در بررسی نظریه‌ مورد نظر موفق عمل کرده است. با این کار کمبود در زمینه نظریه‌های مرتبط شناسایی می‌شوند.

 

5- مرور تاریخچه‌ای Historical Review

در این نوع از مرور، پژوهش‌های خاصی را در یک دورۀ زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند. در واقع یک مفهوم، تئوری و موضوع در منابع علمی مطرح شده است و اکنون محقق قصد بررسی تحول آن را در منابع علمی رشتۀ مورد نظر خود دارد.

 

6- مرور استدلالی Argumentative Review

در این نوع از مرور، منابع علمی به صورت گزینشی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مسائل، فرضیات و یا استدلال‌های فلسفی موجود در منابع رد یا تایید شوند. در واقع می‌توان گفت که هدف اصلی پژوهشگر این است که با ایجاد یک پیکرۀ علمی، دیدگاهی انتقادی را بیان کند.

 

تمامی حقوق محفوظ است